เข้าใช้งาน Website ใหม่... ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง https://www.dlt.go.th/site/lampang

เข้าเว็บไซต์ (เดิม) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง


สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
(โทร. 0 5426 5140, Fax. 0 5426 5139) Email: lampang@mail.dlt.go.th